Werkgevers niet voorbereid op economische kansen

29 mei 2013

De onderzoeksresultaten uit de Nationale wendbaarheidstresstest

Nederlandse organisaties zijn momenteel onvoldoende wendbaar om kansen te pakken in deze slechte economische tijd. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 100 profit en non-profit organisaties met meer dan 150 medewerkers.

De huidige economische situatie dwingt veel organisatie om maatregelen te nemen. Veranderingen volgen elkaar snel op, krimp en groei gaan hand in hand. Om te weten of een organisatie snel kan inspelen op veranderingen en dus klaar is voor de toekomst, heeft Optines Consultancy de Nationale Wendbaarheidstresstest ontwikkeld.

Het is onze visie is dat organisaties een zekere mate van wendbaarheid moeten hebben om alle uitdagingen die op ze afkomen aan te kunnen. Een organisatie die in kan spelen op veranderingen door de juiste mensen op het juiste moment op de juiste plaats te krijgen, is een wendbare organisatie. Alleen op deze manier wordt de concurrentiekracht vergroot, blijven de kosten op peil en is men aantrekkelijk voor talentvolle medewerkers.

Uit het onderzoek volgen vier aandachtsgebieden:

Talenten
Van de onderzochte organisaties geeft 70% aan maatregelen te treffen om talenten te behouden. Ruim 90% faciliteert zelfs opleidingen voor toekomstige functies. Maar uit het onderzoek blijkt ook dat ruim 60% van de onderzochte organisaties geen zicht heeft op het in de toekomst gewenste opleidingsniveau van de medewerkers. Datzelfde percentage meet ook geen arbeidsproductiviteit in de organisatie.

Kortom: twee derde van de organisaties heeft geen idee in welke mate de eigen medewerkers bijdragen aan hun doelstellingen én besteedt geld aan opleidingen waarvan ze het rendement niet kennen. En dat terwijl het onderzoek laat zien dat kostenbeheersing momenteel een speerpunt is in het beleid van de organisaties. 

Diversiteit
Al jaren wordt gewaarschuwd voor de effecten van de vergrijzing. Toch blijkt dat een derde van de organisaties geen zicht heeft op de gevolgen van die vergrijzing voor de eigen organisatie.  

50% van de organisatie diversifieert niet in zijn arbeidsvoorwaarden. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt laten zien dat het begrip ‘werknemer’ niet meer zo homogeen is als 10 jaar terug en dat de verschillende groepen op de arbeidsmarkt verschillende wensen en eisen omtrent arbeidsvoorwaarden hebben. 

Het Nieuwe Werken
Uit onderzoek blijkt dat 94% van de organisaties functies heeft waarbij 1à 2 dagen per week thuiswerken mogelijk is. Desondanks beschikt slechts 57% van de organisaties over een beleid gericht op het HNW en speelt hiermee onvoldoende in op de behoefte rondom de werk-privé balans van de medewerkers. Terwijl een wendbare organisatie juist vraagt om flexibiliteit in tijd en plaats van het werk. 

HR kosten
Kostenbeheersing speelt in deze tijd een grote rol. Des te opvallender is dat ruim een derde van de organisaties aangeeft geen zicht te hebben op de kosten van HR. Het gaat hierbij om kosten die gemoeid zijn met ziekteverzuim, recruitment en loonsom ontwikkeling. 

Wendbaarheid vraagt om meetbaarheid. Organisaties moeten snel en adequaat over managementinformatie kunnen beschikken om te kunnen sturen. Het is essentieel dat het verband tussen talentbeslissingen en bedrijfsresultaten gedetailleerd in kaart wordt gebracht. Inzicht in de samenstelling van het personeelsbestand, verloop en verzuim, motivatie, arbeidsproductiviteit en personeelskosten, kortom hoe een organisatie gebruik maakt van ‘people intelligence’, bepaalt mede in hoeverre ze succesvol is.

Conclusie
Uit de stresstest blijkt dat Nederlandse organisaties over het algemeen nog onvoldoende kansen pakken in deze onzekere economische tijd, omdat ze niet wendbaar genoeg zijn.

Bij veel organisaties richt het lijnmanagement zich vooral op de korte termijn. HR blijft vaak hangen in zijn traditionele rol en is te veel bezig met het ontwikkelen van op zich zelf staande instrumenten. Er ontbreekt een duidelijke lange termijn visie. 

De oplossing is een integrale aanpak van HR, om zo synergie tussen de verschillende HR thema’s te krijgen. Deze thema’s zijn talentmanagement, diversiteitsbeleid en het Nieuwe Werken, gecombineerd met visionair leiderschap. 

Zonder die lange termijn visie en integrale aanpak van HR zullen veel Nederlandse organisaties moeite krijgen om toekomstige economische kansen volop te benutten.

Kamiel Rietsema en Anja Lawera
Managing Partners

Inspiratie & nieuws