Privacy, Disclaimer & Copyright

Privacyverklaring
Optines Consultancy respecteert de privacy van onze gebruikers en in het bijzonder de rechten van gebruikers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens, kan u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Over ons
De website www.optines.nl wordt beheerd door Optines Consultancy, Graafseweg 196-A, 5213AP 's-Hertogenbosch. KvK nummer: 17244535

Welke gegevens verzamelen we?
Wanneer u ons contactformulier invult, een offerte aanvraagt of andere aanvragen doet voor een van onze diensten, zal aan u gevraagd worden om gegevens in te vullen. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt.

Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

  • NAW-gegevens
  • E-mailadres
  • (Persoonlijke) website
  • Telefoonnummer
  • Bedrijfsnaam

Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens?
De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

  • Uw naam, bedrijfsnaam, adresgegevens, e-mailadres, website en telefoonnummer die u aan ons verstrekt bij een offerteaanvraag, worden gebruikt om een offerte te kunnen opstellen.
  • Wanneer u ons contactformulier invult, zijn uw naam en e-mailadres nodig om u van een reactie te kunnen voorzien.

Door de gegevens aan ons te verstrekken geeft u ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij diensten voor u gaan uitvoeren.

Verstrekking aan derden
Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op de servers van Trans-IP te Amsterdam.
In het kader van haar dienstverlening kan Optines Consultancy persoonsgegevens uitwisselen. Optines Consultancy kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen of ingeschakelde ZZP'ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.
Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Optines Consultancy aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Wij zullen uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op uw voorkeuren worden cookies gebruikt.
Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door uw browser op het apparaat waar u onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt. Bij gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. Meer informatie over cookies kan u vinden op de website van ConsuWijzer.

Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen u daarom niet persoonlijk herleiden. Hiet staat meer informatie over het beleid van Google Analytics.

Uitschakelen en verwijderen

Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.
Via de website Your Online Choices kan u meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt schakelen.

Links
Op onze website treft u links naar externe websites aan. Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten www.optines.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen en in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving.

Uw rechten
U heeft altijd het recht om uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

U heeft ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heeft u het recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. U kunt uw verzoek aan ons e-mailen via info@optines.nl. Daarnaast kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Wijzigingen
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15 juni 2023. Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding en worden op de website gepubliceerd.

 

 

 

Disclaimer

De informatie op www.optines.nl en www.optines-consultancy.nl komt tot stand onder de verantwoordelijkheid van Optines Consultancy, welke staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 172.445.35

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, sluit Optines Consultancy iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele directe of indirecte schade ten gevolge van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

 

 

Copyright

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Optines Consultancy worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of enige wijze, hetzij door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand.